لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

از کلیه مدیران، اساتید و متخصصان حوزه های گوناگون اقتصادی و صنعتی کشور که مایل به ارسال مقالات علمی، تحلیلی و پژوهشی خود جهت انتشار در نشریه مدیران جهادی کشور می باشند خواهشمند است که با عنایت به محورهای همایش،  مقالات خود را جهت بررسی و انتشار، به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

paper@jmconf.ir

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی