لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

ثبت نام فردی
نام
نام خانوادگی
سازمان/شرکت/ دانشگاه
سمت
تلفن
نمابر
تلفن همراه
آدرس پستی
پست الکترونیکی
ارسال فیش واریزی


ثبت نام گروهی
تعداد نفرات
سازمان/شرکت/ دانشگاه
تلفن
نمابر
آدرس پستی
نام و نام خانوادگی مسئول پیگیری
تلفن همراه مسئول پیگیری
پست الکترونیکی مسئول پیگیری
ارسال فیش واریزی

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی