لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

اعضای هیئت علمی همایش

·       دکتر رضا روستا آزاد- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

·       مهندس محمد میرزایی- عضو محترم هیئت علمی انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

·       دکتر علیرضا معینی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

·       دکتر میرسامان پیشوایی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

·       دکتر مجتبی امیری- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

·       دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

·       دکتر بهمن حاجی پور- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

·       دکتر محمدرضا حمیدی زاده- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

·       دکتر محمدرضا خلیل زاده- عضو محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات

·       دکتر ناصر میر سپاسی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات

·       دکتر محمد حسن سبط- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

·       دکتر علی فرهی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر امیر حصیر چی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر محمدرضا سلطانی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر حمیدرضا رضوانی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مهر البرز

·       دکتر سید محسن علامه- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر علی نصر اصفهانی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر مجید محمد شفیعی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر عبدالرضا بیگی نیا- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

·       دکتر علی حسین کشاورزی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

·       دکتر هدی سادات محسنی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء (س)

·       دکتر زهرا رزمی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)

·       دکتر حسن ملکی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

·       دکتر وحید یاوری- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

·       دکتر علیرضا چیت سازیان- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

·       دکتر حسین تاج آبادی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

·       دکتر محمدرضا زاهدی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی