لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

اعضای هیئت علمی همایش

·       دکتر رضا روستا آزاد- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

·       مهندس محمد میرزایی- عضو محترم هیئت علمی انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

·       دکتر علیرضا معینی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

·       دکتر میرسامان پیشوایی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

·       دکتر مجتبی امیری- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

·       دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

·       دکتر بهمن حاجی پور- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

·       دکتر محمدرضا حمیدی زاده- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

·       دکتر محمدرضا خلیل زاده- عضو محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات

·       دکتر ناصر میر سپاسی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات

·       دکتر محمد حسن سبط- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

·       دکتر علی فرهی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر امیر حصیر چی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر محمدرضا سلطانی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

·       دکتر حمیدرضا رضوانی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مهر البرز

·       دکتر سید محسن علامه- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر علی نصر اصفهانی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر مجید محمد شفیعی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

·       دکتر عبدالرضا بیگی نیا- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

·       دکتر علی حسین کشاورزی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

·       دکتر هدی سادات محسنی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء (س)

·       دکتر زهرا رزمی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)

·       دکتر حسن ملکی- عضو محترم هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

·       دکتر وحید یاوری- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

·       دکتر علیرضا چیت سازیان- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

·       دکتر حسین تاج آبادی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

·       دکتر محمدرضا زاهدی- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی